Hållbara lösningar ska vara konkurrenskraftiga

10 oktober 2023

Hållbara lösningar ska vara konkurrenskraftiga

Vi på Indus tror på öppenhet och transparens – speciellt när det kommer till hållbarhet. Därför ser vi positivt på att bolag inom EU snart kommer behöva lägga korten på borden och visa investerare och allmänhet vilka steg man tar i hållbarhetsfrågor. Låt oss hoppas att hållbara åtgärder och transparens kommer att belönas.

Genom det nya EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) kommer många bolag som är verksamma inom EU snart att behöva öka sin transparens inom hållbarhet. Risker och möjligheter kopplade till sociala och klimatmässiga hållbarhetsfrågor samt bolagets påverkan på människa och klimat kommer att behöva rapporteras öppet.

Potentiellt kan det förändra branscher och förbättra EU:s klimatavtryck.

Få vet idag exakt hur stora konsekvenserna blir. Klart är att en hel del företag kommer behöva lägga både tid och resurser för att leva upp till det nya direktivet. Både i form av konkreta hållbarhetsåtgärder och i den faktiska rapporteringen.

Vi på Indus har redan påbörjat vårt hållbarhetsarbete. Förra året släppte vi vår första hållbarhetsrapport. Under hösten 2023 har vi följt upp den med att släppa ytterligare en rapport.

Vi har än så länge inga lagkrav på oss att rapportera. Vi väljer att göra det ändå för att vi tror på att transparens inom hållbarhetsfrågor gynnar oss alla. Både den som väljer att ta klivet mot en mer hållbar verksamhet – och gynna kunder som förväntar sig att bolag agerar.

Direktivets utmaningar

Det finns såklart stora utmaningar med det nya direktivet. När regleringar träder i kraft hör man ofta belackare säga att administration och överdrivna rapporteringskrav stjäl tid och resurser från ett bolags egentliga, mer viktiga verksamhet. Blir direktivet bara ytterligare en administrativ pappersprodukt? Kommer direktivet få någon effekt? Kommer ”greenwashing” gå att undvika?

Vi sitter inte på svaren. Vad vi däremot vet är att hållbara åtgärder är viktigare än någonsin. Fortfarande görs allt för lite för att bromsa den globala uppvärmningen. Den gröna omställningen ställer krav på oss alla – både politiker, privatpersoner och företag.

I den bästa av världar kan ökade rapporteringskrav inom hållbarhetsfrågor leda till följande:

  • Fler företag kommer att prioritera hållbara åtgärder – av rädsla för att visa upp dåliga resultat.
  • Det blir lättare att fatta hållbara konsumentbeslut när transparensen kring hållbarhet ökar.
  • Stora företag med hållbarhetsfokus driver på förändringen i branscher där hållbara åtgärder krävs.

Alla tjänar på hållbara lösningar

Vi på Indus tar vårt hållbarhetsarbete på allvar. Det visar vi dagligen med vårt fokus på återbruk, solkraft och vårt ständiga arbete för att hållbarhetsaspekter ska prioriteras upp i kravställningen vid offentliga upphandlingar. Vi är inte färdiga i vårt arbete, men vi tar stadiga kliv.

Därför ser vi positivt på att fler företag kanske får den knuff i baken som krävs för att våga ta egna steg mot en mer hållbar verksamhet. Det är lätt att komma undan när ingen ser på. När kunder och allmänhet snart kan utvärdera och jämföra hållbarhetsarbetet mellan bolag inom samma bransch är det svårare att gömma sig.

Låt oss därför hoppas att direktivet får den effekt som är avsedd – att hållbara lösningar blir konkurrenskraftiga.

Det skulle vi alla tjäna på.

Bakgrund om CSRD

Vad är CSRD?

CSRD står för Corporate Sustainability Reporting Directive och är ett EU-direktiv som trädde i kraft i januari 2023. Direktivet kräver att stora bolag ska rapportera vilka risker och möjligheter de ser kopplade till sociala och klimatmässiga hållbarhetsfrågor. De behöver även rapportera vilken påverkan bolagens verksamhet har på människor och miljö.

Syftet är att öka transparensen kring hållbarhet och standardisera rapportering så att investerare och allmänhet kan jämföra och utvärdera vilka bolag som är hållbara.

CSRD är en del av EU:s strategi The Green Deal som syftar till att EU ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2050.

Vilka omfattas?

Under åren som efterföljer 2023 kommer successivt fler och fler företag att omfattas, med fokus på större bolag först. Direktivet kommer att vara fullt implementerat för räkenskapsåret 2026.

De som kommer att omfattas av CSRD är samtliga börsnoterade bolag med minst 500 anställda på EU-reglerade marknader. Övriga bolag som uppfyller minst två av följande tre kriterier kommer också att omfattas:

  • över 250 anställda
  • 40 miljoner euro i nettoomsättning
  • mer än 20 miljoner euro i balansomslutning

När direktivet är helt implementerat beräknas cirka 49 000 bolag att omfattas.

Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd