När blir transporter helt gröna?

29 februari 2024

När blir transporter helt gröna?

Lastbilar och bussar står för nästan 7 procent av Sveriges totala klimatutsläpp – men utsläppen minskar i stadig takt. På Indus tar vi vårt hållbarhetsarbete på allvar och jobbar aktivt för att minska vårt klimatavtryck. Samtidigt är vi beroende av tunga transporter. Det får oss att ställa frågan: när blir våra transporter helt gröna?

På Indus arbetar vi aktivt och ihärdigt med att minska vårt totala klimatavtryck. Det gör vi bland annat i våra val av material, vilken energi vi både använder och erbjuder – och i våra krav på transportörer.

Vi önskar att det hade varit möjligt att frakta våra moduler på 100 procent gröna sätt. Men än så länge saknas infrastrukturen för att göra det möjligt. På grund av modulernas storlek är vi hänvisade till att använda tunga fordon (över 3,5 ton) för att frakta de moduler vi etablerar för våra kunder och hyresgäster. Som du kommer läsa i detta blogginlägg pågår den gröna omställningen för dessa fordon för fullt – men än finns en bit kvar innan omställningen är gjord.

Ett steg i rätt riktning är att vi under 2023 kravställt så att de transportörer av moduler vi samarbetar med ska vara certifierade enligt Fair Transport. Certifieringen säkerställer att våra transporter utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart. Vi väljer transportörer som ligger långt framme när det gäller bränsleutveckling och som kan hjälpa oss att optimera transporterna.

Vår ambition är att våra transporter ska vara fossilfria till 2030. Men hur långt bort är egentligen helt gröna alternativ för transporter av våra moduler?

Hur snabbt går utvecklingen?

Initiativet Fossilfritt Sverige samlar företag, kommuner, regioner och organisationer som delar målsättningen om ett fossilfritt Sverige inom en snar framtid. Initiativet drivs som en kommitté under Miljödepartementet och har en nationell samordnare, tillsatt av regeringen.

De samlar in data och för statistik över alla delar av det svenska samhället som har en klimatpåverkan via fossila energikällor. Från sammanställningarna över tunga fordon inom fordonsindustrin kan man dra följande slutsatser:

 • Idag står tunga fordon för runt en tredjedel av vägtrafikens klimatutsläpp.
 • Koldioxidutsläppen från inrikes transporter behöver minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010, för att vara i linje med Riksdagens beslut och målsättning för den gröna omställningen.
 • Under 2021 såldes totalt 5300 tunga lastbilar varav cirka 1 procent var eldrivna.
 • Samma år låg andelen lastbilar som körde på biodrivmedel på 29 procent.
 • Både elektrifieringen och bytet till biodrivmedel har kommit längre när det gäller bussar.
 • För att tunga lastbilar i stor skala ska kunna drivas på el i Sverige krävs en utbredd laddinfrastruktur.
 • Målen är att nyregistreringar av tunga lastbilar under 2030 ska bestå till 50 procent av elektriska lastbilar. 2045 ska fordonsflottan i Sverige vara helt fossilfri.
 • Utvecklingen går snabbare än planerat.

Hur agerar Indus just nu?

Våra utsläpp från transporterna av våra moduler gör negativa avtryck. Bra mycket lägre än det totala avtrycket som hade skett med helt nybyggda lokaler – men vi vill bli ännu bättre.

Här kan du läsa om några av de åtgärder vi vidtar för att göra våra modultransporter klimatneutrala:

 • Vi kravställer så att de transportörer av moduler vi samarbetar med ska vara certifierade enligt Fair Transport.
 • Vi väljer transportörer som ligger långt framme när det gäller bränsleutveckling.
 • Vi har begränsat vårt geografiska område till Mellansverige och södra Sverige av klimatskäl. För att kunna utföra åtgärder och säkerställa modulhälsan med större geografisk spridning, skulle det krävas ett ännu större kontaktnät av underentreprenörer.
 • Vi använder uppställningsplatser runt om i Sverige för tillfällig moduluppställning. På så vis kan vi undvika onödiga transporter när vi inte kan leverera direkt till kund.
 • Om möjligt: kravställa fossilfria transporter. Detta bör ske när marknaden är mogen – att ställa orimliga krav som transportföretagen inte kan leva upp till i nuläget är inte realistiskt.

Vill du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete i stort och specifikt om hur vi arbetar med våra modultransporter?

Ladda ned vår hållbarhetsrapport

Indus Sverige

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Öst

Ullevivägen 12
197 40 Bro

Indus Väst

Box 538
442 15 Kungälv

Indus Syd